Slide 1
Park Uniwersytecki
Biosfera pod szczególnym nadzorem
Slide 2
Jezioro Kortowskie
Od 1956 roku rekultywowane przez naukowców
Slide 3
Kampus uniwersytecki
Domki dla owadów i małych zwierząt
Slide 4
kampus uniwersytecki
Jeden z symboli regionu
Slide 5
Kampus uniwersytecki
Winorośl porastająca jeden z zabytkowych budynków
next arrow
previous arrow

„Dążymy do tego, żeby kontynuować to, co udało nam się wypracować za sprawą programu Green University i stawiać sobie jeszcze większe wyzwania motywowane troską i o środowisko, i o nasz dobrostan. Jakiś czas temu usłyszałem zdanie, które wydaje mi się doskonałym mottem dla naszych codziennych decyzji i wyzwań: „Zrównoważony rozwój to taki, który nie odbywa się kosztem kolejnych pokoleń”. Chcemy więc, żeby na Uniwersytecie powstawały innowacyjne rozwiązania, które następnie będziemy testować i oferować do zastosowania, w trosce o jakość środowiska i życia, w harmonii z przyrodą, w trosce o losy naszej planety oraz o naszą wspólną przyszłość.”

Prof. Jerzy Przyborowski
Rektor UWM

Zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia powinno być realizowane takimi środkami i w taki sposób, by nie powodować ograniczenia szans na rozwój przyszłych generacji. Idea Zrównoważonego Rozwoju posiada wielowymiarowy charakter i opiera się na ciągłym poszukiwaniu równowagi pomiędzy jego trzema kluczowymi filarami: społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Idea Green University realizowana jest od kilku lat i w ogólnym zarysie obejmuje rozwój Uczelni z poszanowaniem środowiska naturalnego. Włączenie się w realizację globalnych celów
zrównoważonego rozwoju jest dla nas tak naturalne, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Dla społeczności UWM ważna jest m.in. ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu. Nie można mówić o rozwoju przyszłych pokoleń bez odpowiedzialnego korzystania z zasobów natury tu i teraz.

Działamy w słusznej sprawie, która jest wielka i śmiała,

 • która jest większa od nas samych i naszej organizacji,
 • która jest pozytywna i otwarta na wszystkich,
 • której potencjał przetrwa zmiany kulturowe, polityczne i technologiczne

Dla społeczności akademickiej, otoczenia społeczno-gospodarczego i przyszłych pokoleń.

Nawet najpiękniejsze idee niewiele znaczą, jeśli nie mają odzwierciedlenia w działaniach. Agenda
Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa więc cele, do
których będziemy dążyć, a przede wszystkim definiuje działania, jakie powinniśmy wdrożyć, by móc
je osiągnąć. Chcemy świadomie zarządzać zmianą.

Agenda Zrównoważonego Rozwoju >>

Green UWM

JAKIE STAWIAMY PRZED SOBĄ WYZWANIA?

Odzyskiwanie zasobów

Pomoc potrzebującym

Elektoromobilność

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA UWM – PO CO TO ROBIMY?

UWM od wielu lat konsekwentnie działa na rzecz ochrony tego, co stanowi jego siłę i jeden z największych skarbów. Kampus akademicki, nie bez powodu uważany za najpiękniejszy w Polsce, jest oczkiem w głowie społeczności Uniwersytetu. To przede wszystkim z myślą o nim powstała strategia Green University

Mając świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na Uniwersytecie jako jednostce badawczej, chcemy kształcić odpowiedzialnych społecznie studentów, rozumiejących wyzwania przyszłości. Wynikiem prowadzonych w Uniwersytecie badań naukowych są innowacje, patenty i opracowania rozwiązań związanych z zieloną energią. W ofercie dydaktycznej stale wzmacniamy te obszary, dzięki którym absolwenci opuszczają mury UWM z wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju, zdolni otoczyć troską nie tylko środowisko, ale i społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój to także rozwój naszej społeczności: wspólnoty akademickiej, w której każdy ma możliwość wybierać dla siebie najlepszą z możliwych ścieżek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przeszkody nie mogą stanowić żadnego ograniczenia, które swoje podłoże mają w stereotypach czy uprzedzeniach. Rzecznik ds. Równości Szans to jeden z gwarantów tego, że na naszym Uniwersytecie każda osoba może znaleźć wsparcie, gdy czuje, że coś zagraża jej prawu do rozwoju.

1 września 2021 r. powołano uniwersytecki Zespół ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju Green Team. Do jego zadań należy:

 • diagnozowanie wyzwań, potrzeb i potencjału Uniwersytetu w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals),
 • opracowanie i aktualizowanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu,
 • inicjowanie i koordynowanie rozwiązań z zakresu Zrównoważonego Rozwoju na terenie Uniwersytetu,
 • monitorowanie i weryfikacja realizacji zaplanowanych działań w zdefiniowanych obszarach,
 • włączenie społeczności akademickiej w realizację celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • kreowanie rozwiązań umożliwiających międzywydziałowe kształcenie w zakresie zasad i metodyk projektowania Zrównoważonego Rozwoju,
 • nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu wzajemnego wsparcia w osiąganiu celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • proponowanie działań edukacyjnych zwiększających świadomość studentów, pracowników Uniwersytetu oraz mieszkańców regionu w zakresie Zrównoważonego Rozwoju,
 • rekomendowanie realizacji projektów,
 • prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z uczelniami w Polsce i za granicą,
 • raportowanie działań w zakresie Zrównoważonego Rozwoju podejmowanych przez Uniwersytet.

ADRIANA FARAŚ-BĄK

DR HAB. STANISŁAW CZACHOROWSKI, PROF. UWM

DR HAB. INŻ. RENATA MARKS-BIELSKA, PROF. UWM

DR KAZIMIERZ WARMIŃSKI

MAGDALENA BURCZYŃSKA

ELIZA POPŁAWSKA-JODKO

ANDRZEJ PRZEGROCKI

MARTA WANGIN

PIOTR WAŁEJKO

mgr Adriana Faraś-Bąk

Przewodnicząca Green Team

Będziemy dążyć do realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, bo działamy w słusznej sprawie. Na których szczególnie chcemy się skupić w najbliższej perspektywie? Na pewno na takich, które zakładają współpracę i realizację działań na bazie zasobów, które posiadamy, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenia ilości odpadów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizowane przez nas przedsięwzięcia będą miały znaczący wpływ na rozwój Uniwersytetu w wielu aspektach jego funkcjonowania: od gospodarczego po edukacyjny, społeczny i środowiskowy.

JAK ZMIENIAMY NASZĄ UCZELNIĘ?

W Bibliotece

 • wprowadzamy serwery chmurowe, bez opcji instalacji lokalnej. Dzięki temu  możemy zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego –  oszczędzamy nie tylko środki finansowe, ale i energię elektryczną

 • udostępniamy urządzenia do skanowania, dzięki czemu zmniejsza się ilość wydruków

W budynkach

 • stosujemy rozwiązania sprzyjające optymalizacji kosztów zużycia energii oraz zmniejszeniu emisji CO poprzez realizację projektów związanych z termomodernizacją obiektów
 • korzystamy z możliwości, jakie dają OZE (odnawialne źródła energii): zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, a ich liczba ma sukcesywnie rosnąć

W laboratoriach

 • stosujemy nowoczesną aparaturę i odzyskujemy i zmniejszamy zużycie odczynników chemicznych

 • stosujemy odczynniki o mniejszej uciążliwości dla środowiska oraz zdrowia laborantów. 

 • aktualizujemy metody analityczne zgodnie z koncepcją Zielonej Chemii (z ang. Green Chemistry)

W biurach

 • dążmy do całkowitego elektronicznego obiegu dokumentów – chcemy nie tylko usprawniać i przyspieszać pracę, ale także zmniejszyć ilość wydruków

 • segregujemy odpady, zwracając uwagę na to, w jaki sposób nasze działania mogą przynieść dodatkową korzyść – nakrętki od plastikowych butelek trafiają na zbiórki charytatywne

W otoczeniu

 • wprowadzamy rozwiązania sprzyjające elektromobilności: w naszej flocie są auta z napędem elektrycznym, budujemy też wiaty dla rowerów, rozszerzamy strefy dla elektronicznych hulajnóg w Kortowie – wszystko to ma zmotywować członków naszej społeczności do ograniczenia korzystania z pojazdów spalinowych

 • w kampusie uniwersyteckim powstają kolejne łąki kwietne oraz domki dla owadów

W badaniach

 • sukcesywnie rezygnujemy z metod badawczych stanowiących obciążenie dla środowiska, zamknęliśmy np. pracownię izotopową, dzięki  zastąpieniu metod radioimmunologicznych metodami immunoenzymatycznymi

 • poszukujemy rozwiązań problemów, mających wpływ na nasze zdrowie: zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza czy bezpieczeństwa żywności i zwierząt. W swoich pracach badawczych zajmujemy się kwestiami związanymi z biopaliwem czy odzyskiwania energii.

W dydaktyce

 • powołujemy kierunki i przedmioty, dzięki którym kształcimy odpowiedzialnych społecznie specjalistów uwzględniających w swojej pracy zawodowej kwestie związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami

 • w czasie zajęć laboratoryjnych oraz konwersatoriów studenci projektują rozwiązania z myślą o swoim najbliższym otoczeniu

JAM „UWM dla przyszłości”

Podczas pierwszego jamu projektowego poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi, uczestnicy zaproponowali rozwiązania ułatwiające Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie realizację celów określonych w Agendzie 2030.

Jam to przedsięwzięcie zorganizowane i pilotowane przez uniwersytecki Green Team. Jego pierwsza edycja odbyła się na UWM 17 listopada 2021 r. Z 17 celów zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 2030 wybrano pięć obszarów, na realizacji których uczelnia chce się skupić: dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, odpowiedzialna konsumpcja, działania w dziedzinie klimatu.

Zespół zaprosił do wspólnego szukania rozwiązań przedstawicieli społeczności akademickiej oraz młodzież z Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego, dla którego UWM od września 2021 roku stał się organem prowadzącym.

Jak zaznacza Eliza Popławska-Jodko z Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM i członkini Green Team, odzew przeszedł oczekiwania. Trzeba było utworzyć listę rezerwową.

– Utworzyliśmy 10 zespołów ośmioosobowych, które w pięciu grupach pracują metodą design thinking pod okiem moderatorów – specjalnie przeszkolonych pracowników CIiTT. Każda grupa zajmuje się innym obszarem, każda jest oznaczona innym kolorem – mówiła podczas wydarzenia Eliza Popławska-Jodko. Na kolorze proces identyfikacji się nie kończył: uczestnicy jamu zostali poproszeni także o wybranie dla swojego zespołu nazwy. Fantazja nie zawodziła: nad projektami pracowały np. Żuczki i Giga Leniwce.

W każdej grupie znaleźli się pracownicy Uniwersytetu, studenci oraz licealiści.

– Idea jest taka, aby spojrzeć na problem z różnych perspektyw i opracować jak najlepsze rozwiązania. I młodzi, i doświadczeni pracownicy mieli wspólnie opracować pomysł, ideę, która potem będzie mogła zostać wykorzystana przez Uniwersytet – wyjaśnia Eliza Popławska-Jodko.

Zanim grupy rozpoczęły pracę przy stolikach, ruszyły w teren i przeprowadziły wywiady z pracownikami i studentami. Finalnym etapem pracy były tzw. wyzwania projektowe i pomysły na rozwiązania problemów.

Jakie rozwiązania zaproponowały zespoły? Przede wszystkim chcą budować społeczność. Padały ciekawe propozycje, jak dzielić się żywnością i różnymi przedmiotami.

– Były fajne pomysły dotyczące ogrodów, które mogłyby powstać w kampusie, w których moglibyśmy sadzić warzywa i owoce. Świetna idea – mam nadzieję, że do zrealizowania. Pojawiły się też ciekawe pomysły w zakresie edukacji – wykorzystujące nowe technologie i grywalizację – wyliczała Eliza Popławska-Jodko.

Co dalej z wypracowanymi pomysłami?

Jak podkreślała Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza UWM, podczas Green Jamu wypracowane zostały prototypy i wstępne założenia, które zespół następnie „przeanalizuje, doprecyzuje, rozpisze dalszy harmonogram, ustali budżet, zaproponuje władzom uczelni do realizacji”.

Więcej o Jamie: Zielony to kolor nadziei. JAM projektowy na UWM

Nasze projekty

Nakręć UWM

Zbieramy nakrętki po napojach, sokach, szamponach, pastach do zębów, płynach do płukania. Nakrętki są wykonane z polimeru (polietylen), który łatwo poddaje się recyklingowi, charakteryzuje się niewielką ścieralnością oraz dużą odpornością na uszkodzenia. W procesie recyklingu nakrętki przetwarzane są na specjalny granulat, z którego mogą powstawać kolejne nakrętki, ale również: worki na śmieci, obudowy komputerów, opakowania do żywności, meble ogrodowe, narzędzia itp.

Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni. Gdy będziesz postępować tak jak dotychczas, uzyskasz to, co dotychczas. Chcesz zmiany, zmień coś.

Courtney C. Stevens